Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2019

5780 53a5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadivi divi
0121 2486
Reposted fromyikes yikes viadivi divi
4748 22e8
#humansoflatecapitalism
Reposted fromkompleksdziury kompleksdziury viadivi divi
Reposted fromdingens dingens viadivi divi
8911 76ed 500
Reposted frompiehus piehus viano-longer-kore no-longer-kore

August 28 2019

5852 206f 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viadivi divi
1911 1df7 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viadivi divi
3748 2c95 500
Reposted fromfungi fungi viadivi divi
1448 e1e3 500
Reposted fromMtsen Mtsen viadivi divi
0488 9cf3 500
Reposted froms3 s3 viaoll oll
Reposted frompffft pffft viaspecific-humor specific-humor
1503 233f 500
Reposted fromfungi fungi viadivi divi
0620 77ac 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viadivi divi
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadivi divi
9839 f951 500
Reposted fromkogs kogs viadivi divi
1928 2ca8
Reposted fromtfu tfu viadivi divi
8694 8910 500
Reposted fromapatia apatia viano-longer-kore no-longer-kore
9062 cfcd 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl